veiligheid in ggz
Veiligheid in de GGZ
Shailesh Ramcharan
Veiligheid in de GGZ
04/04/2024
4 min

Veiligheidsrisico’s binnen de GGZ. Een blogserie over veiligheidsuitdagingen in de GGZ.

04/04/2024
4 min

WELKE ZORG WORDT ER VERLEEND BINNEN DE GGZ

Een GGZ-instelling (Geestelijke Gezondheidszorg) levert verschillende soorten zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) of stoornissen. Enkele van de typische diensten die door GGZ-instellingen worden aangeboden, zijn:

 • Ambulante zorg: Dit omvat therapieën en behandelingen die worden verstrekt aan mensen die niet zijn opgenomen in een kliniek of ziekenhuis. Dit kan bestaan uit individuele therapie, groepstherapie, medicamenteuze behandelingen, psychosociale ondersteuning, enzovoort.
 • Klinische zorg: In sommige gevallen kan een persoon met ernstige psychische problemen of een acuut gevaar voor zichzelf of anderen worden opgenomen in een psychiatrische kliniek of ziekenhuis. Hier kunnen ze intensieve behandeling en toezicht krijgen totdat hun toestand stabiliseert.
 • Dagbehandeling: Sommige GGZ-instellingen bieden dagprogramma's aan waar patiënten gedurende de dag therapieën en andere vormen van ondersteuning kunnen ontvangen, maar 's avonds thuis kunnen zijn.
 • Crisiszorg: GGZ-instellingen kunnen ook diensten aanbieden voor crisissituaties, waar mensen snel toegang kunnen krijgen tot hulp wanneer ze zich in een psychische noodsituatie bevinden.
 • Verslavingszorg: Sommige GGZ-instellingen richten zich specifiek op het behandelen van verslavingsproblemen, zoals alcohol- en drugsverslaving.
 • Preventieve zorg: Naast behandeling bieden GGZ-instellingen ook vaak preventieve diensten aan, zoals screenings, voorlichting en outreach-programma's om psychische problemen te voorkomen of vroegtijdig te detecteren.

ONDERVERDELING RISICO'S

Binnen GGZ-instellingen kunnen verschillende veiligheidsrisico's voorkomen. Onderstaand schetsen we een aantal veelvoorkomende risico's:

 • Suïciderisico: Patiënten met ernstige psychische problemen kunnen een verhoogd risico op suïcidale gedachten en gedrag hebben. GGZ-instellingen moeten protocollen hebben om dit risico te beoordelen, passende maatregelen te nemen om de patiënt te beschermen en indien nodig intensieve observatie of suïcidepreventieprogramma's aan te bieden.
 • Geweld en agressie: In sommige gevallen kunnen patiënten agressief gedrag vertonen, hetzij tegen zichzelf, hetzij tegen anderen. Dit kan fysieke risico's opleveren voor medepatiënten en personeel. GGZ-instellingen moeten strategieën implementeren om agressief gedrag te voorkomen, zoals de-escalerende technieken, training van het personeel, inzetten van zorgbeveiligers en beperkende interventies alleen in uiterste noodzaak.
 • Medicatiefouten: Het beheer van medicatie in GGZ-instellingen kan complex zijn, met verschillende medicijnen en doses voor verschillende patiënten. Er bestaat een risico op medicatiefouten, zoals het geven van de verkeerde medicatie of dosering. Instellingen moeten zorgen voor een veilig medicatiebeheerproces, waaronder dubbele controle van medicatie, duidelijke protocollen en training van het personeel.
 • Ontsnappingsrisico: Sommige patiënten kunnen proberen te ontsnappen uit GGZ-instellingen, hetzij vanwege desoriëntatie, hetzij vanwege ontevredenheid over hun behandeling. Dit kan risico's met zich meebrengen, zoals blootstelling aan gevaarlijke omgevingen of het niet ontvangen van de benodigde behandeling. GGZ-instellingen moeten beveiligingsmaatregelen implementeren, zoals het bewaken van de in- en uitgangen, cameratoezicht en het hebben van een protocol voor het omgaan met ontsnappingen.
 • Brandveiligheid: GGZ-instellingen moeten voldoen aan strikte brandveiligheidsnormen vanwege de aanwezigheid van kwetsbare patiënten. Dit omvat het hebben van goed functionerende brandmeldsystemen, brandbestrijdingsapparatuur en evacuatieplannen. Het personeel moet ook getraind zijn in brandveiligheidsprocedures.

OVER DE ROL VAN ZORGBEVEILIGERS

Veiligheid staat centraal in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), waar cliënten vaak kwetsbaar zijn en behoefte hebben aan een ondersteunende en beschermende omgeving tijdens hun herstelproces. Naast de reeds besproken aspecten van veiligheid, zoals fysieke en psychologische veiligheid, spelen zorgbeveiligers een cruciale rol bij het waarborgen van een veilige omgeving en het bieden van de nodige ondersteuning aan cliënten.

Ondersteuning bij Crisisinterventie

Een van de belangrijkste taken van zorgbeveiligers is het bieden van ondersteuning bij crisisinterventies. In situaties waarin cliënten zich in een staat van crisis bevinden en mogelijk een risico vormen voor zichzelf of anderen, kunnen zorgbeveiligers/zorgbegeleiders snel ingrijpen en de situatie de-escaleren. Ze zijn getraind in het omgaan met personen met onbegrepen gedrag en potentieel gevaarlijke situaties, waardoor ze kunnen helpen bij het voorkomen van geweld en het waarborgen van de veiligheid van alle betrokkenen.

Toezicht en Begeleiding

Daarnaast bieden zorgbeveiligers toezicht en begeleiding aan cliënten binnen de zorginstelling. Ze zijn aanwezig om een gevoel van veiligheid te creëren en om ervoor te zorgen dat cliënten zich op hun gemak voelen. Door regelmatig contact te hebben met cliënten kunnen zorgbeveiligers ook eventuele tekenen van spanning, angst of agitatie opmerken en hierop reageren voordat de situatie escaleert.

Samenwerking met Zorgprofessionals

Zorgbeveiligers werken nauw samen met andere zorgprofessionals, zoals psychiaters, artsen en verpleegkundigen, om een holistische benadering van zorg te bieden. Ze communiceren effectief met het behandelteam om informatie uit te wisselen over de toestand van cliënten en om gezamenlijk te werken aan het ontwikkelen en implementeren van behandelplannen die de veiligheid en het welzijn van de cliënten bevorderen.

Preventie van Onveilige Situaties

Door proactief te zijn en preventieve maatregelen te nemen, dragen zorgbeveiligers bij aan het voorkomen van onveilige situaties binnen de zorginstelling. Ze kunnen risicofactoren identificeren en maatregelen treffen om deze te verminderen, zoals het bieden van extra ondersteuning aan cliënten met een verhoogd risico op zelfbeschadiging of agressief gedrag.

 Ondersteuning voor Cliënten

Tot slot bieden zorgbeveiligers directe ondersteuning aan cliënten door een luisterend oor te bieden, hen aan te moedigen om hun gedachten en gevoelens te uiten, en hen te begeleiden bij het vinden van alternatieven die bijdragen bij hun herstel. Ze zijn er om cliënten te helpen bij het navigeren door moeilijke periodes in hun leven en om hen aan te moedigen om actief deel te nemen aan hun herstelproces. 

TOT SLOT

Zorgbeveiligers spelen een essentiële rol bij het waarborgen van veiligheid en het bieden van ondersteuning binnen de Geestelijke Gezondheidszorg. Door te beschikken over competenties zoals empathie, behulpzaamheid, communicatieve vaardigheden, respect en geduld, bieden ze een waardevolle bijdrage leveren aan het welzijn van cliënten en een positieve zorgomgeving bevorderen.

 OVER ASR ZORGBEVEILIGING & SUPPORT

Mensen in de zorg hebben hun hart op de goede plek. Je wilt mensen in problemen graag helpen aan de juiste opvang, behandeling en oplossing. Maar soms ontstaan daarbij ook onveilige situaties als mensen zichzelf kwijt zijn, in paniek, verward of zelfs heel agressief. Dan moet er iemand zijn die de veiligheid van de hulpverleners bewaakt. Die weet hoe te handelen, hoe escalaties te voorkomen en de rust weet terug te brengen.

Dat is dé specialiteit van ASR zorgbeveiliging & support. Onze mensen hebben geleerd situaties in te schatten en te handelen. Met groot respect voor, en in nauwe samenwerking met de hulpverleners.

En met mededogen voor de mens in problemen. ASR bewaakt het goede gevoel.

Meer weten over wat wij voor jullie instelling kunnen betekenen, neem gerust eens contact met ons op.

Categorieën